Warsztat odpowiedzialny za pojazd w naprawie?

Właściciel warsztatu samochodowego, który przyjmuje pojazd do naprawy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzony przez klienta samochód. Im większa wartość pojazdu tym większy będzie zakres odpowiedzialności. Jak wyglądają konsekwencje wobec właściciela warsztatu, gdy auto pozostawione przez klienta, zostanie uszkodzone, skradzione lub jego naprawa się znacznie opóźni? Eksperci z Yanosik Warsztaty wyjaśniają.

Konsekwencje źle wykonanej naprawy

Wadliwe wykonanie naprawy przez specjalistów w warsztacie może spowodować dalsze uszkodzenie pojazdu. Nawet, jeśli wada ujawni się w okresie do 2 lat od wydania pojazdu, klient ma prawo wezwać warsztat do odpowiedzialności. Wynika to z przepisów o rękojmi, która tłumaczy, iż w przypadku wykonania naprawy wadliwie lub nienależycie klientowi przysługują roszczenia w postaci żądania naprawy, wymiany wadliwej rzeczy na sprawną, a nawet obniżenia ceny za usługę.

W takich sytuacjach warsztat samochodowy niestety nie ma pola do dyskusji z klientem. Gdy ten wybierze wariant zadośćuczynienia, to specjaliści muszą na niego przystać i wykonać go zgodnie z życzeniem. Pamiętajmy również, że wadliwie wykonana naprawa może skutkować złą opinią warsztatu, zwłaszcza, gdy sytuacja z klientem nie zostanie prawidłowo rozwiązana – informuje Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Opóźnienie w wykonaniu usługi

W przypadku, gdy warsztat opóźnia oddanie samochodu klienta, w stosunku do umownego terminu, wówczas jego odpowiedzialność wzrasta i właściciel pojazdu może żądać zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia pracy. Chcąc uniknąć takiej sytuacji właściciel warsztatu może się zabezpieczyć odpowiednim oświadczeniem, w którym klient godzi się na opóźnienie wynikające, np.: z dłuższego czasu oczekiwania na niezbędne do naprawy części od producenta – tłumaczy Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Zwłoka definiowana jest jako zawinione opóźnienie w wykonaniu deklarowanego zobowiązania. Reguluje to art. 478 Kodeksu Cywilnego. Jeśli warsztat przekroczy umowny termin oddania pojazdu klientowi, w wyniku złej organizacji pracy i nie poinformuje o tym właściciela pojazdu, który zgodzi się na opóźnienie, wówczas może się liczyć z roszczeniem uregulowania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedzialność deliktowa

To odpowiedzialność cywilnoprawna, która wynika z czynu niedozwolonego, nazywanego deliktem. Jej warunkiem jest łączne spełnienie trzech czynników: powstania szkody, zaistnienia zawinionego zdarzenia, które wywołało szkodę, a także istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.

W przypadku usług wykonywanych w warsztacie mowa o uszkodzeniu pojazdu w trakcie naprawy.

Oczywiście ciężko jest wierzyć w to, że mechanicy celowo uszkodzą samochód w trakcie naprawy w warsztacie, jednak nawet gdy zostanie on uszkodzony nieumyślnie, musimy liczyć się z konsekwencjami. Klient oddając swoje auto do warsztatu powierza opiekę nad nim, a gdy odbierze go w stanie gorszym, niż ten, w którym został oddany, wówczas może pociągnąć warsztat do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – mówi Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

W takiej sytuacji odpowiedzialność warsztatu jest równa wyrządzonej szkodzie.

Kradzież auta lub przedmiotów z pojazdu

Warsztat samochodowy przyjmując pojazd do naprawy jest odpowiedzialny nie tylko za samochód, ale również za przedmioty, które się w nim znajdują. W sytuacji kradzieży przez osoby trzecie, spoza warsztatu, niestety również będzie odpowiedzialny za zdarzenie. Natomiast, gdy samochód lub przedmioty, które się w nim znajdują zostaną skradzione przez osobę pracującą w warsztacie, wówczas możemy mówić o przestępstwie – wyjaśnia Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

W momencie przyjęcia auta klienta do warsztatu zawieramy umowę z właścicielem pojazdu o odpowiednim przechowaniu samochodu oraz oddaniu go w stanie niepogorszonym. Gdy dojdzie do kradzieży, wówczas właściciel warsztatu będzie musiał ponieść konsekwencje, ponieważ nie zachował należytej staranności w opiece nad autem. Podstawą do wezwania do odpowiedzialności za kradzież jest wina w postaci niedbalstwa.

Przyjęcie samochodu do warsztatu wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Właściciele warsztatów samochodowych powinni zabezpieczyć się przed powyższymi sytuacjami i spisywać odpowiednie oświadczenia z klientem w momencie przyjęcia auta do naprawy.